libdatovka 0.6.2

Byla vydána libdatovka-0.6.2.

Opravy chyb