libdatovka 0.6.1

Byla vydána libdatovka-0.6.1.

Opravy chyb