libdatovka 0.5.1

Byla vydána libdatovka-0.5.1.

Opravy chyb