libdatovka 0.1.1

Byla vydána libdatovka-0.1.1.

Opravy chyb